Name Class C. Type Icons Traits Set Encounter
Daisy's Tote Bag Neutro 2 Ativo Item. Read or Die 2
The Necronomicon: John Dee Translation Neutro Ativo Item. Tome. Read or Die 3
Read or Die Mythos CenĂ¡rio Read or Die 4 Read or Die 1
Mortal Inquiry Mythos Agenda Read or Die 5 Read or Die 2
Speed Reading Mythos Ato Read or Die 6 Read or Die 3
Namer of the Dead: Presence Within the Grimoire Mythos Inimigo Monster. Geist. Elite. Read or Die 7 Read or Die 4